Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jedlé oleje a tuky

JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ
-môžu  občania odovzdať  pracovníkom obce do určenej nádoby o objeme 110 l,  alebo  na obecnom úrade.

Jedlé oleje a tuky môžu odovzdať  v priesvitných plastových fľašiach. Olej musí byť precedený cez sitko, aby neobsahoval zvyšky jedál.

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky – môžu občania odovzdať  v lekárni.

Nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. Každá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s
biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Tento odpad sa nesmie
dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci ani zmiešavať s inými
druhmi odpadov.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne a tieto nie sú súčasťou
miestneho poplatku.
3. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy, ani verejnosť.
4. Zberné nádoby na kuchynský a reštauračný biologicky rozložiteľný odpad musia byť
umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
5. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
6. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretej osoby, musí mať na tento účel s treťou osobou uzatvorenú
zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom,
spĺňa požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (napr. § 39 zákona č. 39/2007 Z. z.) a má schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou.
7. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie obce kedykoľvek
poskytnúť potrebné pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s kuchynským a
reštauračným biologicky rozložiteľným odpadom.
8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj
na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach a pod.. 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka