Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálny odpad

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

OBEC  Omšenie v zmysle  zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v zmysle § 4 bod 6,  informuje,  že za  rok 2018  bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov   22,94 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z hmotnosti vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v Obci Omšenie a hmotnosti  komunálnych odpadov vzniknutých v Obci Omšenie za rok 2018.

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2019.


 

POH obce Omšenie na obdobie 2016 - 2020

POH Omšenie 2016_2020.pdf(977.5 kB)POH Omšenie 2016 - 2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Omšenie

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019.pdf(161.5 kB)Harmonogram vývozu KO na rok 2019

Harmonogram zvozu triedených zložiek v obci Omšenie

Komunálny odpad  a triedenie odpadov

Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobcne záväzným nariadením č. 5/2016  a v súlade  zákona o odpadoch.

Zašlapávanie

PRAVIDLÁ A PODMIENKY VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU A TRIEDENÉHO ZBERU

V obci   vykonáva zber komunálneho odpadu  spoločnosť Tedos Bánovce nad Bebravou, a.s.

Zber zmesového komunálneho odpadu sa zabezpečuje :
- 110 lit. kuka nádoba kovová
- 120 lit. nádoba  plastová
- 1100 lit.  kontajnery     
              nádoby sú označené štítkom TEDOS
- veľkoobjemovými kontajnermi „VOK“
- plastové vrecia
- iné zberné nádoby - nepoužívať

Frekvencia vývozu  je 14 dní.

Nádoby na komunálny odpad musia spĺňať :

1. Nádoby musia byť funkčné, nepoškodené

2. Poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že je poklop zadretý (neotvára sa voľne) môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, toto poškodenie vývozca nevie eliminovať.

3. 110 l kuka – nádoby a 120l nádoby sú konštruované na max. 20 kg – 30 kg odpadu. V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby a vývozca to nemôže eliminovať.
 

Vývoz odpadov

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ  sa   zbiera  1  x  za 14 dní  každý

Odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa si zabezpečuje   FO – podnikateľ a PO na vlastné náklady.

V prípade, že v nádobe na KO bude umiestnený odpad, ktorý tam nepatrí, resp., na  ktorý obec zabezpečuje triedenie  alebo nádoba resp. stanovište nebudú prístupné (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia pre komunálne vozidlo, konáre stromov a pod.) nebude nádoba vyprázdnená!

Zvláštny dôraz pri nakladaní  s odpadmi je potrebné klásť na nebezpečné odpady.

V obci môže vykonávať  zber komunálneho odpadu a vytriedeného odpadu len  osoba alebo organizácia, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu.

Triedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier, karón
 • obaly z plastov, PET fľaše, tetrapaky a kovové obaly
 • sklo – obaly zo skla
 • elektroodpady z domácností,  autobatérie, nebezpečné odpady
 • textil a šatstvo
 • žiarivky
 • kovy
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • objemný odpad
 • stavebný odpad  (za  úhradu)
 • jedlé oleje a tuky z domácností

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

Za čo sa platí poplatok?
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Komunálne odpady sú: 

 • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; 
 • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská);
 • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.


Drobný stavebný odpad
Za  drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou sa platí poplatok podľa množstva  odovzdaného odpadu pracovníkovi obce  v zmysle  všeobecne záväzného nariadenia obce.

Kto je povinný platiť poplatok?
Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:

 1.  Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť. 
 2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.
 3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.

Ak žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na seba jeden z nich. Túto povinnosť nesmie plniť alebo za iného prevziať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržuje v zahraničí alebo je nezvestná. V prípade, že poplatník je osobou, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, poplatkovú povinnosť za ňu plní buď zákonný zástupca, alebo ustanovený opatrovník.

Vedeli ste?
Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Kto nie je poplatníkom?
Poplatníkom poplatku nie je osoba, ktorá:

 • užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom (napr. osoba ubytovaná v hoteli);
 • je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti (napr. v nemocnici) ;
 • sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou (napr. dom sociálnej starostlivosti);
 • užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť (napr. zamestnanec poplatníka);
 • v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti (napr. upratovačka  v dome poplatníka).

Platenie poplatku viackrát v tej istej obci?
Zákon pamätá aj na zamedzenie platby poplatku viackrát v tej istej obci. Ide o nasledujúce prípady:

 • fyzická osoba má v obci trvalý aj prechodný pobyt - platí poplatok iba z dôvodu trvalého pobytu;
 • fyzická osoba má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie – platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu;
 • fyzická osoba má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je podnikateľom a miestom jeho podnikania je miesto jeho trvalého alebo prechodného pobytu (za podmienky, že nemá v tomto mieste zriadenú prevádzkareň, teda nevykonáva tu podnikateľskú činnosť) - platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.

Obec vyberá  poplatky dvomi spôsobmi:
1. Paušálny poplatok na osobu a rok.
2. Podľa objemu vyprodukovaného odpadu za daný čas (tzv. množstvový zber) – fyzická osoba  – podnikateľa  a právnická osoba.
 

Kto je ručiteľom poplatku? (platiteľ)
Inštitút ručiteľa poplatku je zavedený v zákone a je ho možné použiť iba v prípade, ak si ho obec ustanovila vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Poplatok pre obec v ustanovenej výške z vyberá a za vybraný poplatok od poplatníka ručí:

 • vlastník nehnuteľnosti;
 • zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak ide o nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom;
 • správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 

Platiteľ sa môže s poplatníkom písomne dohodnúť, že poplatok zaplatí obci priamo poplatník, avšak za takéto odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

Kedy vzniká a zaniká poplatková povinnosť?
Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).

Aká je sadzba poplatku?
Obec si  ustanovila vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu stanovenom zákonom.

Oznamovacia povinnosť voči obci
Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Vyrubenie poplatku a spôsob jeho platenia
Zákon upravuje spôsob vyrubenia poplatku v závislosti od toho, či je v obci zavedený množstvový zber, alebo nie. V prípade zavedenia množstvového zberu obec nevydáva platobný výmer, ale podmienky a spôsob platenia ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení. Ak v obci množstvový zber nie je zavedený, obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím (platobný výmer) na celé zdaňovacie obdobie. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pomernú časť poplatku obec vyrubí v prípade, ak poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Pri poplatníkoch, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, obec vyrubí poplatok ich zvolenému zástupcovi. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný  odpad je možné splatiť aj formou splátok, pričom jednotlivé lehoty splátky určí obec v rozhodnutí, ktorým vyrubuje poplatok. Poplatník môže zaplatiť poplatok, ktorý bol určený v splátkach aj naraz, avšak v tomto prípade ho musí zaplatiť najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Je možné žiadať o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku?
Ak poplatníkovi zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec mu vráti poplatok alebo jeho pomernú časť.
Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku obec určí vo všeobecne záväznom nariadení.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka