Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Program zasadnutia OcZ - 14.02.2019Vytlačiť
 

POZVÁNKA

 

V súlade s § 12  a  § 13zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov   z v o l á v a m     zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Omšenie, ktoré sa uskutoční   v zasadačke Obecného úradu v Omšení   dňa  14.02.2019 o 16:15 hod.

 

Program:

1.Otvorenie

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Schválenie programu rokovania

4.Kontrola plnenia uznesení 

5.Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2018

6.Opätovné prerokovanie možnosti odpredaja obecného pozemku z dôvodu hodného  osobitného zreteľa, parcela CKN č. 377/5

7.Správa o výsledkoch konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2018

8.Návrh na schválenie dodatku č. 11 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku, mzdy a správu školských objektov školám a školským zariadeniam

9.Návrh na schválenie navýšenia spolufinancovania projektu „Komplexná rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v Omšení, prijatie rozpočtového opatrenia

10.Návrh na schválenie rokovacieho poriadku a náplne práce komisií obecného zastupiteľstva obce Omšenie

11.Návrh na schválenie štatútu obecnej knižnice a knižničného a výpožičného poriadku

12.Oznámenie o vzdaní sa členstva v kultúrnej komisii a návrh na doplnenie nového člena

13.Návrh na zrušenie uznesenia č. 10/2018 z 10.12.2018 a návrh na prijatie nového uznesenia

14.Návrh na schválenie obecnej kroniky za rok 2017

15.Návrh na schválenie rozšírenia siete verejného osvetlenia (doplnenie počtu svietidiel)

16.Rôzne, interpelácie, podnety a žiadosti od občanov

17.Diskusia

18.Záver

Pozvánka.jpeg


 
 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka