Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Mgr. Alojz Marček

starosta

Kontakt:
Obecný úrad 330
914 43  Omšenie

Telefón: 032 65 97 215, 0918 412 250

E – mail: starosta@omsenie.sk

Vek: 55 rokov
Stav: ženatý, 2 deti
Vzdelanie:

 • Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Prírodovedná fakutla; študijný odbor: Učiteľstvo technických odborných predmetov (vysokoškolské II. stupňa)
 • Stredná škola pre pracujúcich popri zamestnaní Považská Bystrica, Študijný odbor: Všeobecná ekonómia
 • Stredné odborné učilište Trenčín, Jilemnického 24, Učňovský odbor: kuchár – čašník


Školenia a patenty:

 • Štátna skúška v obore lodný kapitán pre vnútrozemskú vodnú dopravu
 • na štátnej plavebnej správe v Bratislave 
 • Kapitánsky patent – lodný kapitán 1. triedy pre vnútrozemskú vodnú dopravu


Priebeh zamestnaní:
1981 – 1982  Jednota spotrebné družstvo Trenčín kuchár - čašník
1982 – 1984   Základná vojenská služba
1984 – 1985  Jednota spotrebné družstvo Trenčín kuchár - čašník
1985 – 1998  Slovenská plavba a prístavy, postupne ako kuchár, lodník, loď majster - kadet,                       lodný kapitán
1998 – 2000  Slovenská plavba a prístavy ako vedúci zahraničného zastúpenia pre Rakúsku                       spolkovú republiku
2001 – 2014  Slovenská plavba a prístavy ako vedúci zahraničného zastúpenia pre                                     Nemeckú spolkovú republiku a Rakúsko 

Funkcia starostu a jeho kompetencie podľa Zb. zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení §13:


Starosta
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Predpokladom na výkon funkcie starostu je získanie aspoň stredného vzdelania.(podľa bodu 12aa zák. č. 36/1990). Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubun ovozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,  v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.


Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;  informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné
 • môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu


Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon č. 253/ 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Mandát starostu zaniká:

 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia
 • slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu
 • mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
 • v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na
 • odstránenie tohto rozporu,
 • smrťou,
 • zrušením obce.

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone,najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka