Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Výrub drevín

SÚHLAS NA VÝRUB DREVINY
DREVINA podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je STROM alebo KER vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu (lesného pozemku). Z tejto zákonnej definície vyplýva, že povinnosti stanovené v zákone č.543/2002 Z.z. vo vzťahu k „drevinám“ sa nevzťahujú na stromy a kry rastúce v lese (na lesnom pozemku). Ochrana lesných porastov spadá pod zákon č.306/2005 Z.z. o lesoch.

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je OBEC, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad.
Ak je však obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o výrube predmetných drevín (viď. § 69 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. účinný od 1.9.2014 )
Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Za nelegálny výrub možno uložiť pokutu do výšky 33 193,92 € ak ide o právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo do výšky 9 958,17 € ak ide o fyzické osoby.
Ten kto v rozpore s predpismi na ochranu prírody a krajiny poškodí alebo zničí strom alebo ker alebo ich vyrúbe, môže sa dopustiť trestného činu § 305 ods. 1 Trestného zákona s možnosťou odňatia slobody až do 8 rokov.

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 17 ods. 8 vyhlášky č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. obsahuje:
a) - meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa ( ak ide o fyzickú osobu) alebo
    - názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) - katastrálne územie,
    - parcelné číslo,
    - príslušnosť k zastavanému územiu obce
    - druh pozemku, na ktorom drevina rastie,
    - kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie,
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej:
    - druh,
    - počet,
    - zdravotný stav,
    - obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.
Doklady podľa § 17 ods. 8 písm. b) a c) vyhlášky č. 24/2003 Z.z. sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
Líniovými stavbami sú podľa stavebného zákona najmä ropovody, plynovody, produktovody, teplovody, diaľnice, cesty a miestne komunikácie, stavby dráh, podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály, vedenia elektronickej komunikačnej siete, letiská, prístavy.

V žiadostiach o výrub často absentuje označenie katastrálneho územia obce, parcelného čísla a druhu pozemku na ktorom drevina rastie, kópia katastrálnej mapy, prípadne iného dokladu umožňujúceho identifikáciu dreviny v teréne, špecifikácia dreviny, jej druh, počet, zdravotný stav a tiež obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou.
Najčastejším nedostatkom pri posudzovaní žiadostí je ak obec rozhodne o výrube drevín napriek tomu, že žiadostí o výrub drevín neobsahujú všetky zákonom a vyhláškou predpísané náležitosti, a neboli k nim priložené potrebné doklady.

Prehľad potrebných povolení - stromy

Prehľad potrebných povolení - stromy

Prehľad potrebných povolení - krovité porasty

Prehľad potrebných povolení - krovité porasty

PODMIENKY VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN
Súhlas na výrub dreviny môže orgán ochrany prírody vydať po splnení nasledovných podmienok:

Dreviny musia byť posúdené z hľadiska:
a) ekologických funkcií dreviny,
b) estetických funkcií dreviny,
c) z hľadiska vplyvov na zdravie človeka.

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN MOŽNO VYDAŤ LEN V ODÔVODNENÝCH PRÍPADOCH .
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 17 ods. 11 vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z.z. je najmä preukázanie:
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

SO SÚHLASOM VLASTNÍKA alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca.

PO VYZNAČENÍ VÝRUBU DREVÍN
Z ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. vyplýva, že orgán ochrany prírody môže vydať súhlas na výrub až po ich vyznačení. Je potrebné mať na zreteli, že dreviny je povinný vyznačiť orgán ochrany prírody a na druhej strane dreviny možno vyrúbať po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody a len ak sú vyznačené.
Spôsob označovania drevín určených na výrub je podrobnejšie uvedený v § 17 ods. 13 a 14 vykonávacej vyhlášky č.24/2003 Z.z.
Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.
Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tým, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rubať.

Označovanie krovitých porastov
Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom. 

PRI VYDÁVANÍ SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY JE ORGÁN OCHRANY PRÍRODY POVINNÝ PRIHLIADAŤ NA:
a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja
d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona. (Ide napr. o podmienky stanovené napr. vo vyhláškach, ktorými sa ustanovujú obmedzenia v chránených vtáčích územiach)

OCHRANA DREVÍN A STAVEBNÁ ČINNOSŤ
Rôzne zásahy do prírody alebo plánovaná stavebná činnosť na pozemkoch, kde rastú dreviny, nie je automaticky relevantným dôvodom na výrub drevín. Ak by tomu tak bolo, stráca opodstatnenie celý povoľovací proces, v rámci ktorého je orgán ochrany prírody (obec) určený na to, aby po posúdení zákonom predpísaných kritérií rozhodol v samostatnom konaní, či vydá alebo nevydá súhlas na výrub drevín. Každý, teda aj stavebníci a projektanti sú povinní chrániť prírodu a krajinu pred jej ničením a poškodzovaním. Pre projektantov je tzv. „zelená plocha“ častokrát chápaná a stotožňovaná s „voľnou plochou“, kde je možné automaticky plánovať a uskutočňovať stavby. Zákonodarca zakotvil prostredníctvom rôznych právnych predpisov prevenčnú povinnosť nielen štátu, ale aj jednotlivcov, aby vzhľadom na zachovanie zdravého životného prostredia prispôsobili vykonávanie svojich činností tak, aby nedošlo k poškodzovaniu životného prostredia.
Územné konanie predstavuje proces, ktorého výsledkom je územné rozhodnutie (napr. rozhodnutie oumiestnenie stavby, rozhodnutie o využití územia), a až následne v prípade stavebnej činnosti, sa uskutočňuje stavebné konanie, ktorého výsledkom je stavebné povolenie. V praxi sa dlhodobo uplatňovali rôzne postupy pri predkladaní potrebných súhlasov dotknutých orgánov štátnej správy, vrátane súhlasov na výrub drevín. Najčastejší bol postup, pri ktorom stavebné úrady požadovali predložiť súhlas na výrub drevín až pri stavebnom konaní. Odpoveď na otázku „v ktorom štádiu konania (územného alebo až stavebného konania ) má byť predložený prípadný súhlas na výrub drevín“ dal Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku č. sp. zn. 5 Sžp 10/2009 a následne aj Ústavný súd č. II ÚS 197/2010.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR je vydanie už územného rozhodnutia podmienené vydaním právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody o súhlase na výrub drevín. V opačnom prípade by išlo iba o čisto formalistické rozhodovanie orgánu o chrany prírody, lebo jeho rozhodovacia nezávislosť by bola obmedzená už existujúcim územným rozhodnutím. Nielen stavebné konanie samotné, ale aj územné konanie predstavuje konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a nie je možné vylúčiť, že aj výrazným spôsobom. Stavebný úrad nesmie nechať nepovšimnuté záujmy ochrany prírody a krajiny. S prihliadnutím na Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí pre Najvyšší súd vyplýva záver, že verejný záujem na ochrane životného prostredia ako základného predpokladu existencie ľudskej bytosti je mimoriadny, a preto právny poriadok Slovenskej republiky jej venuje zvýšenú pozornosť a na základe uvedeného je prípustné výkon niektorých práv jednotlivca obmedziť.

V praxi by sa mal teda uplatniť postup, že ešte pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby (územného rozhodnutia), by mal stavebný úrad vyriešiť otázku týkajúcu sa toho, či orgán ochrany prírody a krajiny vydá alebo nevydá súhlas na výrub drevín. Až na základe vyriešenia tejto otázky, stavebný úrad rozhodne o tom, či na celom vymedzenom území vydá alebo nevydá územné rozhodnutie. Takýto postup korešponduje nielen so závermi vyššie uvedených súdnych rozhodnutí, ale aj s ustanoveniami § 103 ods. 6 a 9 zákona č. 543/2002 Z. z., podľa ktorých orgán štátnej správy (napr. stavebný úrad), ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr potom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu.
Predmetnými rozhodnutiami je orgán štátnej správy viazaný.

KONTROLA OCHRANY DREVÍN
OBEC ako orgán ochrany prírody okrem vydávania povolení na výrub drevín vykonáva vo veciach ochrany drevín aj ŠTÁTNY DOZOR podľa § 71 zákona č.543/2002 Z.z. 

Pod štátnym dozorom sa rozumie zisťovanie, či fyzické osoby alebo právnické osoby dodržiavajú:

 • zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 • všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie
 • (vyhlášku č.24/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.), ako aj
 • rozhodnutia orgánov ochrany prírody vydané na ich základe ( podmienky
 • stanovené v rozhodnutiach - súhlase na výrub drevín),
 • objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení alebo podnetov poukazujúcich na
  porušenie zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorého účelom je obstaranie podkladov potrebných na zistenie, či sa stal skutok, ktorý môže byť priestupkom alebo iným správnym deliktom podľa tohto zákona, ako aj to, kto takýto skutok spáchal.

Kontrolu rozhodovacej činnosti obcí, teda postupov pri vydávaní rozhodnutí (súhlasov na výrub drevín) vykonáva OKRESNÝ ÚRAD, ktorý podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
 • upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
 • poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých
 • obec plní úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

 

Podrobné informácie v priloženom zákone č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny. 


 

Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny

Tlačivá na stiahnutie - výrub drevín

Tlačivo na výrub drevín.doc(48 kB)Tlačivo na výrub drevín.doc

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka